Kategorier
Blog TechTips

Del en Microsoft 365-kalender

 14 trin til nem deling af en kalender fra Microsoft 365 (tidligere Office 365) til Google kalender eller andre kalenderprogrammer

Hvid du har en travl hverdag med mange bolde i luften, så er mit gæt at du allerede benytter enten en kalender fra Microsoft, Apple eller Google til at holde styr på det hele.

Eller begge!?

Hvis du er som mange andre, så har du måske endda en af hver – ex. en Microsoft-kalender til arbejde og en Google til privat (eller omvendt). Og hvis du synes at det er lidt besværligt at skulle åbne to forskellige for at se, eller hvis du vil dele ex. din arbjdskalender med din bedre halvdel uden at denne kan redigere, får notifikationer etc., så kan man dele en visning.

Processen er lidt kluntet, men det er muligt og ret nemt at dele en kalender fra Microsoft 365 med andre systemer.

Se her…

14 trin til deling

 1. Log ind på din konto hos Microsoft via Office.com
 2. Gå til fanen med Kalender – i skrivende stund findes den her: https://outlook.office.com/calendar/
 3. Klik på “Del”
 4. Vælg hvilken kalender du vil dele adgang til
 5. Skriv din Gmail-addresse
 6. Beslut hvor meget adgang du vil tillade:
  • “Kan få vist, når jeg er optaget”
  • “Kan få vist begivenhedstitler og placering”
  • “Kan få vist alle detaljer”
 7. Klik på Del
 8. Åben den Gmail-besked, som du har sendt til dig selv fra Outlook
 9. I sætningen “Har du problemer med at få vist kalenderen? Prøv at tilføje en internetkalender og angive denne URL-adresse.” højre-klik på det blå link “Denne URL-adresse” og tryk på “Kopier linkadresse“.
 10. Åben din Google Kalendar – i skrivende stund findes den her: https://calendar.google.com/
 11. Under “Andre kalendere” i venstre side, klik på det lille plus-tegn
 12. Vælg “Fra webadresse”
 13. Indsæt .ics link ved at højreklikke og vælge “Indsæt”
 14. Klik på “Tilføj kalender”.

Google-kalenderen skulle nu meget gerne blive fyldt med data fra din Microsoft-kalender, således at man kan se, men ikke redigere.

Og… Arbejder du med Apples kalender, så er procedure den samme bortset fra, at når du når til trin 10, så skal du naturligvis åbne din Apple kalender. Og der skal du så klikke på “Arkiv” i topmenuen, vælge “Nyt kalenderabonnement” og så fortsætte med trin 13.

God fornøjelse!

Kategorier
Blog

NNU 2023

Underviseren som læremiddelproducent

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen!

NNU – Netværk for Netbaserede Uddannelser har fastsat dato for næste års konference. Det bliver d. 20. april og det kommer til at foregå hos UC SYD i Kolding.

Titel i år er: “Underviseren som læremiddelproducent” og du kan både deltage helt traditionelt, som konferencedeltager, men også som oplægsholder – det synes jeg at du skal benytte dig af!

Vi bruger digitale læremidler og værktøjer, og stadig større mængder af ressourcer investeres i at udvikle didaktiske designs, hvor teknologierne ikke kun spiller en understøttende rolle f.eks. i relation til kommunikation, samarbejde, videndeling og evaluering, men hvor teknologierne i lige så høj grad bruges til at nytænke og skabe fagligt indhold, f.eks. i form af instruktionsvideoer, interaktive og brugergenerede materialer.

Årets NNU Konference 2023 skriver sig ind i en generel diskussion om digitale teknologiers plads i undervisningen på professionsuddannelserne og vi ønsker med årets tema at stille skarpt på didaktiske designs, hvor vi inviterer til perspektiver på temaet og ønsker at få indblik i både praktiske og forskningsmæssige vinkler herpå.

Se mere på https://nnu.dk/call-nnu-2023/ og send meget gerne dit bidrag!

Kategorier
Blog

Digital skrivedidaktik

Skrivning af digitale tekster og skrivning i digitale miljøer kræver nye praksisformer og dermed nye didaktiske overvejelser og ny didaktisk viden.

Er du klar til at blive inspireret og få perspektiver på det at fremstille og forstå digitale tekster?

Deltag i webinar hos FLUID!

Jeg er med i bestyrelsen hos FLUID – Foreningen for fleksibel uddannelse i Danmark og med mellemrum udbydes i dette regi webinarer og andet godt. Jeg har været med til at arrangere ét webinar, som ligger mit hjerte nær – både fordi jeg mener at emne er relevant og interessant, men no i særdeleshed fordi jeg for et par år siden var med til at skrive bogen, som webinaret læner sig op ad.

Lyder det interessant?
Så læs videre…

Mandag d. 28. november kl. 13.30- 15.00 har vi 3 spændende oplægsholdere på programmet.

I dette webinar sætter vi fokus på en række spørgsmål og giver en række bud på svar inden for det at fremstille og forstå digitale tekster.
Webinar tager afsæt i bogen “Digital skrivedidaktik” og du kan læse mere om bogen her: https://www.akademisk.dk/digital-skrivedidaktik og bogen kan naturligvis lånes på biblioteket.

Jens Jørgen Hansen (SDU) vil med afsæt i bogens kap. 1 fokusere på det digitale skriftlighedsbegreb og give et indledende overblik og se på om den digitale udvikling stiller nye krav til udvikling af elevernes skrivekompetencer.

Rikke Denning Christoffersen (UC SYD) vil konkretisere og eksemplificere skrivedidaktisk refleksion via det didaktiske greb SATsER, som hun også beskriver i bogens kap. 5.

Lisbeth Koertz (Tietgenskolen) vil med afsæt i bogens kap. 6 af Peter Holmboe, fortælle hvordan og hvorfor hun iscenesætter det udvidede tekstbegreb, hvor hun sætter sine elever til at “skrive med video”.

Tilmelding

Deltagelse er gratis for ansatte ved UC SYD og gratis for studerende, som har interesse for at deltage.

Tilmeld dig her: https://www.fluid.dk/tilmeld/

Kategorier
Blog

TPACK

Hvorfor er det så komplekst at undervise?

En lang række forskere har i flere omgange argumenteret for at, it og teknologi ikke kan anskues kontekst-frit og at god undervisning med teknologi forudsætter en forståelse af, hvordan teknologien relaterer til både pædagogik/didaktik og indhold.

I takt med at verden ændrer sig, ændres også skoleverdenens syn på hvad undervisning er. It udvider og åbner det fysiske klasserum, så vi kan arbejde i og inddrage online læringsfællesskaber, blive undervist virtuelt og klasseundervisningen bliver kontinuerligt både suppleret og udfordret af de muligheder, som it stiller til rådighed.

It både udfordrer og støtter på en og samme tid denne kompleksitet og den mere traditionelt orienterede undervisning i skolen. It både influerer på, hvad der skal og kan undervises i, hvordan det kan gøres, hvilke materialer der kan bruges, hvilke teknologier der kan inddrages, hvornår og med hvilket fagligt sigte.

Enhver lærer har unikke forudsætninger til det at agere som underviser. At undervise er en kompleks situation, som involverer mere end bare faglig viden og kompetencer, det handler også om didaktiske overvejelser, pædagogiske valg, teknologiske forudsætninger, muligheder og overordnet hvordan skolen agerer og tænker i både en samfundskontekst, hvad enten den er lokal, national eller global.

Hvad betyder begrebet teknologi eller it i denne sammenhæng?

Om end der ikke er noget entydigt svar på dette spørgsmål, så er der udviklet modeller, som belyser denne ganske komplekse problemstilling. Modeller er hvad man kan kalde et ”skarpt” billede af et afgrænset afsnit af virkeligheden, og rummer derfor ikke nødvendigvis ikke alle nuancer af den virkelighed, som enhver lærer deltager i, men modeller kan være med til at give overblik over kompleksitet.

En af disse modeller er TPACK-modellen (udtales tee-pack).

Underviseren skal være mangfoldig og alsidig

God og tidssvarende undervisning fordrer og forudsætter, at underviseren besidder både teknologisk, pædagogisk/didaktisk og fagfaglig viden, og alle tre områder er lige vigtige.

TPACK (Mishra & Koehler, 2006) er for så vidt ikke nogen helt ny idé. Den bygger på Schulmans forestilling om “Pedagogical Content Knowledge” og TPACK er opstået som en brugbar og effektiv ramme til at beskrive og forstå mål og forudsætninger for det at inddrage teknologi i uddannelses- og læringskontekster.

Grundprincippet i TPACK-modellen er, at det ikke er tilstrækkeligt, at en lærer har særskilt viden om it/teknologi, pædagogik/didaktik og fagstof. Det kan udmærket være, at en lærer ved, hvad der skal undervises i (fagindhold), hvordan dette bedst skal undervises i vedkommendes kontekst (pædagogik/didaktik), og at læreren også har gode tekniske færdigheder eller it-kompetencer (teknologi), men pointen er, at læreren også forstår, hvordan de tre områder fagindhold, didaktik og teknologi hænger sammen. Modellen er udviklet af Matthew Koehler og Punya Mishra, og den beskriver den viden en lærer har brug for for at integrere IT i sin undervisning.

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) blev introduceret som et teoretisk ramme for at give en forståelse og overblik over, hvad det kræver af en lærer at integrere it og digitale teknologier i en undervisning på en god og effektiv måde. TPCK blev senere omdøbt til TPACK med den hensigt at gøre det nemmere at huske og for at tydeliggøre at de tre områder hænger sammen som ét hele (Thompson & Mishra, 2007–2008), således at Technological, Pedagogical And Content Knowledge ikke anskues som tre områder, der har relation til hinanden, men i højere grad som ét samlet hele.

Det er altså ikke nok for en underviser at have en viden om eksempelvis teknologi, idet denne viden kun udgør ⅓ af den samlede videnssum der er krævet for at implementere og drive undervisning, der er involverer teknologi.

TPACK-modellens opbygning

TPACK-modellen angriber hele denne problemstilling og kobler de 3 områder både visuelt og praktisk. Den illustrerer hvilke vidensformer der er i spil, når man introducerer ny teknologi i undervisningen og den ser på undervisning i 3 forskellige cirkler:

 • Didaktik (pedagogy)
 • Fagligt indhold (content)
 • Teknologi (technology)

TPACK modellen tager fat i noget at det essentielle ved brugen af teknologi i undervisningen. Den illustrerer den komplekse og sammensatte viden, som udgør lærerens totale vidensområde og samtidig tydeliggøres samspillet mellem de 3 former for viden, som er nødvendige, når lærerne skal integrere ny teknologi i undervisning. De tre vidensområder skal ikke ses som adskilte dele, men som en kohærende og kompleks størrelse, der giver snitflader hele vejen rundt.

Snitfladerne opstår imellem:

 • Den teknologiske viden (Technological) beskriver, hvorledes man udnytter og forstår medier og teknologier, samt ser anvendelsesmulighederne for samme. Det kan være traditionelle medier som tavlen og overheadprojektoren, men i særdeleshed også moderne digitale teknologier og medier.
 • Det pædagogiske felt (Pedagogical) omfatter viden om måden at tilrettelægge en undervisning på, strukturere timer, relationsdannelse, evnen til at skabe inkluderende læringsmiljøer, klasseledelse, brug af læringsressourcer og ikke mindst evaluering. Det pædagogiske felt inkluderer didaktik og hele tankesættet omkring læring og undervisning, så læreren kan hjælpe eleverne med at forstå og beherske kompleks viden og færdigheder.
 • Det faglige indholdsområde (Content) indeholder viden om det konkrete faglige stof, de centrale fakta, begreber, teorier og procedurer for et bestemt felt, samt viden om, hvordan feltet udvides. Altså samlet set de formelle faglige kvalifikationer til at undervise i et bestemt fagområde.

Ingen ensidige anskuelser

Mange lærere behersker både det ene og det andet felt – de er dygtige undervisere, behersker teknologi og har en velfunderet faglig ballast. Problemerne kan dog opstå, når lærerne skal bevæge sig ind i snitfladerne imellem de forskellige felter eller helt ind i midten i det overordnede krydsfelt, hvor teknologien skal bruges i en didaktisk/pædagogisk og faglig sammenhæng. Tanken er at den optimale integration af teknologi i undervisningen først sker, når læreren har en sådan samlet viden der gør ham eller hende i stand til at skabe bedre læringsprocesser end den pædagogisk-faglige lærer ville kunne. Teknologien skal være en naturlig del af den faglige undervisning, og læringspotentialet skal udnyttes.

Vi skal derfor i uddannelsessammenhænge ikke se isoleret på ét område, men på sammenhængen imellem dem alle, idet der ellers vil være en fare for at læreren ikke kan koble alle tre dele og derfor gør som han/hun plejer, blot med lidt eksotiske hjælpemidler. It og teknologi bliver indarbejdet i en traditionel undervisningsform, som læreren er tryg ved og undervisningen følger grundlæggende den grundform, som den altid har gjort, og det betyder grundlæggende, at teknologien ikke får indflydelse på hverken læreproces, læringsform eller læringsrefleksioner.

Digital didaktik fordrer fortsat udvikling

Teknologisk/pædagogisk/faglig viden er ikke noget, der kommer af sig selv. Hvis it skal være med til at kvalificere de processer, der er på spil i undervisningen, så er det nødvendigt at både læreren, eleven og hele skolen ser det som et vigtigt og kontinuerligt udviklingsområde. Samtidig er det essentielt, at man har forståelse for, at læreren formodentligt aldrig opnår den fulde indsigt i, hvilke pædagogiske/didaktiske muligheder teknologien skaber. Fokus skal ligge på at skabe læringsrum, hvor den enkelte elevs anvendelse af teknologi er relevant i forhold til faget og den pædagogik/didaktik, som læreren lægger ned over læringsrummet.

Al undervisning og alle udfordringer kan ikke rummes i én model, men TPACK-modellen kan hjælpe lærere med at træffe valg om, hvordan IT kan bruges til at understøtte læringen af ​​et bestemt fag. Samtidig hjælper TPACK-modellen lærere til at tænke kritisk over deres egen viden og den viden, de har brug for (bør) have brug for, for at kunne bruge IT på en meningsfuld måde inden for bestemte fag ved hjælp af en bestemt didaktik.

Læs evt:

Koehler, M. J. (2011). Using the TPACK-image. http://matt-koehler.com/tpack2/using-the-tpack-image/

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054. https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x

Thompson, A., & Mishra, P. (2007–2008). Breaking news: TPCK becomes TPACK! Journal of Computing in Teacher Education, 24(2), 38–64.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4–14.

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1–22.

Kategorier
Blog

SAMR og TPACK

Dette indlæg er fjernet.
Du kan evt. læse lidt om TPACK her i stedet.

Translate »